abunə ol: Yazılar | Şərhlər | Еmail

Kapitalistlər və digər psixopatlarКапиталисты и другие психопаты

Şərh

13 mayda əxlaq və kapitalizm haqqındakı fikirlərin yazıldığı bu esse, 2010-cu ildə korporasiyalarda psixi problemlərə dair aparılan tədqiqatların nəticələrinin düzgün olmadığını ortaya çıxarır. Tədqiqat  aşkar edib ki, Wall Street-də  işləyənlərin10 faizinin kliniki psixopat olmaları ilə bərabər, 203  korporativ mütəxəssislərin 4 faizi psixopat kimi təsvir edilə bilərlər.  Bundan əlavə, “Davranış Elmləri və Qanun” jurnalı üçün aparılan bu tədqiqat tipik nümunəyə əsaslanmır; və tədqiqat rəhbərləri deyirlər ki, bu 4 faizlik rəqəm çoxsaylı korporativ rəhbərlərə və icraedicilərə aid edilə bilməz. 

Bu iddialar barədə məni çaşdıran tək şey odur ki, istənilən adam buna təəccüblənir. Wall Street əsl formada kapitalizmin özüdür və kapitalizm pis rəftara əsaslanır. Bu yeni bir xəbər deyil. İngilis yazıçı Bernard Mandevil təxminən üç əsr əvvəl yazdığı “Arıların Nağılı” adlı satirik nəzmlə olan fəlsəfi traktatında bunu təsdiq etmişdi.

“Şəxsi nöqsanlar, İctimai faydalar” kitabın yarımbaşlığı belədir. İqtisadiyyatın Makiavellisi – bizi fikirləşdiyimiz kimi yox, olduğumuz kimi göstərən bir adam – Mandevil iddia edir ki, kommersiya cəmiyyəti inkişafa, bizim sahib olduğumuz riyakarlıq, dəbdəbə və təkəbbür  kimi təbii istəklərimizdən istifadə etməklə nail olur. “Təkəbbür” deyərkən Mandevil “şöhrətpərəstlik”, dəbdəbə deyərkən isə hissi yumşaqlıq istəyini nəzərdə tutmuşdu. Bütün bunlar isə tələb yaradır – hər kəsin bildiyi tələb. Təklif edən tərəf isə, dediyimiz ağ riyakarlıqdır: “Bütün peşə və yerlərdə riyakarlıq var, yalansız peşə yoxdur”.

Başqa sözlə, Enron, BP, Goldman, Philiph Morris, G.E., Merck, və s. və s. Mühasibat fırıldaqçılığı, vergidən yayınma, zəhərli dempinq, məhsul təhlükəsizliyi pozuntuları, ticarət zamanı əvvəlcədən razılaşma, yüksək hesablar, saxtakarlıq. Walmart rüşvətxorluğu skandalı, hər gün biznes sektorunda meydana çıxan Xəbərlər Korporasiyasının xaker skandalı… İşçiləri aldatmaq, müştəriləri incitmək, ərazini məhv etmək… İctimaiyyəti asılı hala salmaq. Bunlar anomaliya deyil; bunlar sistemin necə işlədiyini göstərir: bacardığını edirsən və hər şeyin üstü açılanda aradan çıxırsan.

Mən həmişə biznes məktəbi anlayışının gülünc olduğunu fikirləşmişəm. Onlar hansı növ kurslar təklif edirlər? Soyulmuş dullar və yetimlər? Kasıbların əzilmiş sifəti? Hər iki yola əl atmaq?
İctimai  axurda qidalanma? Bir neçə il əvvəl “Korporasiya” adlı sənədli film çəkilmişdi ki, bu da   korporasiyalarin fiziki şəxslər olduğu ideyasını qəbul edirdi və daha sonra isə həmin sənədli filmdə bu fiziki şəxslərin necə biri olduqları soruşulurdu. Cavab isə əlbəttə ki, belə idi: başqalarına laqeyd yanaşan, günahdan başqa əlindən heçnə gəlməyən, ancaq öz maraqlarını güdən “psixopatlar”.

Bəli, əxlaqlı korporasiyalar, əxlaqlı iş adamları var, ancaq kapitalizm üçün əxlaq tamamilə əhəmiyyətsiz və xas olmayan bir şeydir. Bazardan mənəviyyat gözləmək böyük səhv buraxmaq deməkdir. Kapitalist dəyərləri bir Xristian üçün  mənəviyyatsızlıqdır (ictimai həyatımızda rast gəldiyimiz qatı xristianların həm də yüyənsiz azad bazarın mübariz müdafiəçisi olması onu göstərir ki, hər şey insanın vicdanından asılıdır). Kapitalist dəyərlər həm də demokratik insanlar üçün əxlaqsızlıqdır. Xristian əxlaqı kimi respublika quruluşlu dövlət də bizdən başqalarının maraqlarını nəzərə almağı tələb edir. Ancaq öz mənfəətini güdmə hissi yaradan  kapitalizm bizi inandırır ki, hər kəs özü üçün yaşamalıdır.

Bu günlərdə, Ayn Randın davamçılarından olan sağ yönümlu təbliğatçı Frans Luntz tərəfindən dilə gətirilmiş “iş yaradıcıları” ifadəsi ətrafında böyük müzakirələr gedir. Varlılar malik olduqları hər şey kimi minnətdarlığımıza da layiqdirlər, başqa sözlə, yerdə qalanlar paxıllıq edənlərdir.

 Hər şeydən əvvəl, uğurlu iş adamları iş yerləri yaradıcılarıdırsa, işçilər də sərvət yaradıcılarıdır. İş adamları sərvətdən işçilərə iş vermək üçün istifadə edir. İşçilər isə əməkdən iş adamlarına sərvət vermək üçün istifadə edir – korporativ gəlirlərə sərf olunan həddən artıq yüksək məhsuldarlıq, daha çox və yüksək maaşlar və digər kompensasiyalar. Halbuki, bu o demək deyil ki, bir tərəfin məqsədi digərinə xeyir verməkdir.

 Bununla yanaşı, iş adamları və varlılar bir-birindən fərqlənir və onların arasında qismən uyğunluq var. Varlıların çoxu iş adamları deyil; onlar mövcud korporasiyaların icraediciləri, müxtəlif növ  müəssisə rəhbərləri, çox varlı həkim və hüquqşünaslar, daha çox uğurlu əyləncə adamları və idmançılar, sadəcə olaraq mirasa sahib olmuş adamlar və əlbəttə ki, Wall Street-də işləyənlərdir.

 Ən vacibi isə odur ki, nə iş adamlarının, nə də varlıların beyin, ağır əmək və risk üzərində  inhisarı yoxdur. Elm xadimləri, rəssamlar, alimlər də var ki, onlar da hər hansı iş adamı kimi fərasətlidilər, sadəcə onlar müxtəlif mükafatlarda maraqlıdılar. Öhdəsində işi olan və ictimai kollecdə işləyən tək ananın işi hər hansı mühafizə fondu rəhbərinin işi qədər çətindir. Girov kağızı və ya tələbə krediti alan və ya uşağı olan bir adamın istənilən vaxt işini itirməsi, istənilən yeni biznesə başlayan adamların təhlükə ilə üzləşməsi kimi böyük riskdir.

Böyük siyasi məsələlər bu anlayışlardan asılıdır. Biz nəyə və nə qədər vergi veririk; nəyə və kimə pul xərcləyirik. “İş yaradıcıları” yeni termin olsa da, bu ancaq yaltaq tərifi ifadə edir və açıq-aydın nifrət yaradır. Kurt Vonnequt özünün “Sallaqxana N5”əsərində demişdi ki, “kasıb amerikalılar özlərinə nifrət etməyə məcbur olur. Beləliklə, “onlar özlərinə hiddətlənirlər və öz daha yaxşıları tərifləyirlər”. Kasıblar tənbəl, axmaq və ziyankardılar. Varlılar isə möhtəşəm, cəsur və yaxşıdılar. Onlar öz xeyriyyəçiliyini bizim başımızın üstündən yağdırırlar.

Mandevil inanırdı ki, öz marağı naminə olan şəxsi məşğuliyyət ictimai rifaha töhfə verə bilər, ancaq Adam Smitdən fərqli olaraq, o fikirləşmirdi ki, bu, özlüyündə baş verir. Smitin “əli”  “gözəgörünməz” idi – bazarın avtomatik hərəkəti. Mandevil müasir qanunvericilikdə, nizamnamədə,  vergiqoymadakı müasir terminlər sırasına, “bacarıqlı siyasətçilərin idarəçiliyi” terminini gətirdi. Ya da özünün dediyi kimi, “Nöqsan o zaman faydalıdır ki, o Qanun altında və buxovlanmış olsun”.

Uilyam Diriseviç – Esseyist, tənqidçi və “Ceyn Ostin tərbiyəsi” əsərinin müəllifi

Tərcümə: Günel Təhməzzadə                                  (c) SOLFRONT.org

[Yazı original məqalədən Solfront.org üçün hazırlanmışdır]

В нашей стране происходят бесконечные дебаты по поводу богатых: кто они такие, какова может быть их социальная роль, являются они хорошими или плохими людьми. Помогает ответить на эти вопросы последнее исследование этого контингента, которое показало, что 10% людей, сосредоточенных на Уолл-стрит, являются «клиническими психопатами». Они, с одной стороны, проявляют полное равнодушие к другим, с другой — «ни с чем не сравнимую способность к лжи, фабрикациям и манипуляциям». В параллельном исследовании аналитики также пришли к выводу, что богатые чаще других лгут и нарушают закон.

КАПИТАЛИЗМ УОЛЛ-СТРИТ В СВОЕЙ САМОЙ ЧИСТОЙ ФОРМЕ — это капитализм, предполагающий плохое поведение. Всё это вряд ли может быть новостью. Английский писатель Бернард Мандевилль доказывал это более трёх веков назад в наполовину сатирической, наполовину философской поэме под названием «Басня о пчёлах». «Пороки частных лиц благодетельны для общества» — значилось в подзаголовке этой книги.

Макиавелли экономики, он показал нам буржуазное общество в его истинном виде, а не в его любованиях самим собой. Мандевилль утверждал, что коммерческое общество, общество торгашей, создаёт процветание, используя наши естественные импульсы: склонность к мошенничеству, жизни в роскоши и гордыню. Под гордыней мыслитель имел в виду тщеславие, а под роскошью — стремление иметь индульгенцию на чувственность. Всё это создает спрос, подогреваемый рекламой. Коммерсанты в силу своих занятий и положения в обществе обречены быть мошенниками: «вся торговля и все рынки сиречь обман и плутовство. Никакое ремесло не проходит без проделки».

Насколько же справедливо это в отношении известнейших, процветающих компаний — «Энрон», «Бритиш петролеум», «Голдман Сакс», «Филип Моррис», «Джи И», «Мерк» и т.д. и т.п. Мошенничество, избежание налогов, загрязнение окружающей среды токсичными отходами, нарушение безопасности продукции, манипуляции с ценами, лжесвидетельство — это их первородные качества. Можно вспомнить скандал вокруг взяток в сети магазинов «Уолмарт», скандал с компиляциями в «Ньюс корпорейшен», скандал… А можно вообще ничего не вспоминать, а просто открыть страницу бизнеса в любой ежедневной газете. Притеснять нанятых ими рабочих, нарушать права потребителей, уничтожать здоровую природную среду, заставлять народ разбираться с грязными последствиями своих деяний — это не аномалии. Так и только так работает капиталистическая система: прибрать к рукам всё, что удастся, и постараться смыться, если тебя намерены поймать.

Я всегда нахожу поразительными объявления о приёме в бизнес-школы. Какие же привлекательные курсы они предлагают? Как грабить вдов и сирот? Как измываться над бедняками? Как делать одновременно и то и другое? Как кормиться из государственной кормушки?

Несколько лет назад прошёл документальный фильм «Корпорация». Его авторы исходили из предпосылки, что корпорации — сообщество неких персон, а потому задались вопросом: какого рода люди составляют корпорацию. Ответ был такой же, какой недавно дали исследователи богатой части общества: они были именно психопатами — индифферентными к другим, не способными признавать свою вину, полностью сосредоточенными на удовлетворении своих собственных интересов.

Да, конечно, существуют корпорации, которые исповедуют некие достойные этические принципы, и, конечно же, найдутся бизнесмены, следующие приличным стандартам. Однако этика при капитализме — это совершенно не обязательное, совершенно чуждое этому обществу явление. Ожидать высоконравственного поведения бизнесменов в условиях рынка — значит совершать непростительную ошибку.

КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ являются безнравственными в сравнении с христианскими заповедями. Это — бесспорный факт. И как самые громкоголосые христиане в нашей общественной жизни умудряются одновременно быть наиболее воинственными поборниками необузданного свободного рынка, сказать трудно. Потому прибегнем к стандартной фразе про то, что всё это — дело их совести. Капиталистические нормы поведения также несовместимы и с демократическими ценностями. Как и в христианской этике, принципы республиканского

устройства требуют учитывать интересы других. Капитализм же насаждает одноклеточную жажду прибыли, заставляет нас верить в то, что каждый человек существует лишь для самого себя.

В последнее время много говорится о «создателях рабочих мест». Такой образ навязывает общественному мнению Франк Лунтс, пропагандистский гуру крайне правых. По его мнению, богатые заслуживают нашей признательности и нашего почитания, как и всё, чем они владеют. Любые иные к ним чувства — это просто проявление низменной зависти. Но дело-то в том, что если предприниматели являются создателями рабочих мест, то рабочие должны быть признаны создателями богатств. Предприниматели используют созданные рабочими богатства для создания рабочих мест для рабочих.

Рабочие отдают свой труд для накопления богатства предпринимателей путём повышения производительности труда, которое значительно превышает их зарплату и другие формы компенсации, и всё это превышение образует корпоративную прибыль. Ни одна из этих двух групп не ставит перед собой цель помогать другой, хотя друг без друга они существовать не могут.

К тому же предприниматели и богатые — это разные категории, и совпадают они только частично. Конечно, это — прежде всего люди, обитающие на Уолл-стрит. Но кроме них это исполнительные директора существующих корпораций, различного рода менеджеры, наиболее преуспевающие врачи и юристы, наиболее успешные шоумены и спортсмены, а также люди, просто унаследовавшие свои деньги. Возможно даже, они составляют большинство богатых. Но никаких рабочих мест они не создают.

И, конечно же, чрезвычайно важно то, что ни предприниматели, ни остальные богатые не имеют монополии ни на мозги, ни на риск и не трудятся до седьмого пота. Для этого существуют научные и другие творческие работники. Они не менее умны, чем любой предприниматель, хотя у них совсем другие размеры вознаграждения. Одинокая мать держится за своё место и посвящает всю себя работе в местном колледже, вкалывая там так же, как любой менеджер рискового фонда. Женщина, берущая ипотеку, или студенческую ссуду, или задумавшая заиметь ребёнка, держится за работу, которую, как она знает, может потерять в любой момент. Чаще всего благодаря одному из этих «создателей рабочих мест». Она рискует ничуть не меньше, чем тот, кто начинает заниматься бизнесом.

Термин «создатели рабочих мест», возможно, и новый термин, но он отражает низкопоклонство перед капиталом и презрение к наёмному труду. «От бедных американцев требуют ненавидеть самих себя», — писал Курт Воннегут в «Бойне номер пять». И таким образом они опускают самих себя и прославляют «избранных». «Наша наиболее деструктивная ложь, — добавлял он, — состоит в том, что якобы каждому американцу очень легко делать деньги». И эта ложь продолжается до сих пор: бедные ленивы, тупы и вообще дьяволы, а богатые восхитительны, мужественны и хороши, они демонстрируют-де своё к нам милосердие.

Мандевилль полагал, что индивидуальное преследование собственного интереса может приносить общественную пользу, но в отличие от Адама Смита не считал, что это происходит само собой. «Рука» Смита была «невидимой» — имелось в виду автоматическое регулирование рынком всего и вся. По Мандевиллю, это регулирование означало «умелое управление квалифицированных политиков», выражаясь прежде всего в справедливом законодательстве и разумном налогообложении. Или, как он писал, «порок — полезная подмога, но под законом и в оковах».

Уильям ДИРИСЕВИЧ. Эссеист. «Нью-Йорк таймс», США.

Оригинал статьи


Oxşar yazılar:

Baxış sayı:8125